സി. വി. കുഞ്ഞിരാമന്‍ കൃതികള്‍


കവിത
കാര്‍ത്തികോദയം
ശ്രീ പത്മനാഭസന്നിധിയില്‍
ഈഴവനിവേദനം
നരലോകം
ഒരു സന്ദേശം
സ്വാമിചൈതന്യം
സ്വാഗതഗാനം

നാടകം
മാലതീകേശവം


ഗദ്യം
ഒരു നൂറു കഥകള്‍
എന്‍റെ ശ്രീകോവില്‍
ആശാന്‍ സ്മരണകള്‍
അറബിക്കഥകള്‍
ഷേക്സ്പിയര്‍ കഥകള്‍
രാമദേവനും ജാനകിയും (Romeo & Juliet)
വെന്നീണ്ടിലെ വ്യാപാരി (Merchant of Venice)
വരലോല (Cymbelin)
ഹേമലീല (Twelfth Night)
കൊടുങ്കാററ് (The Tempest)
വാല്മീകിരാമായണം
സോമനാഥന്‍
വ്യാസഭാരതം
രാധാറാണി
രാമായണകഥ
കാന്തിമതി
ലുക്രീസിന്‍റെ ചാരിത്രഹാനി
പത്നാദേവി (അപൂര്‍ണം)
രാഗപരിണാമം
ദുര്‍ഗാക്ഷേത്രം (അപൂര്‍ണം)
പഞ്ചവടി
നാഗകന്യക (അപൂര്‍ണം)
ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച
തുന്പോലാര്‍ച്ച
മാലുത്താന്‍
ഒരു നൂററാണ്ടിനു മുന്പ്
ലോകമതങ്ങള്‍ (തര്‍ജ്ജമ)


ചരിത്രം
കെ. സി. കേശവപിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രം
ഇന്ത്യാ ചരിത്ര സംഗ്രഹം


ആത്മകഥ
ഞാന്‍

       
     
Masthead of Kerala Kaumudi | Message from President of India | First Press Interview in Malayalam
 
   

This site is best viewed with Internet Explorer 5.0 / Netscape Navigator 4.5 or above at 800x600 pixels resolution